دکتر زینب السادت فتاحی 

استادیار
دکتر دهقان پیشهاستادیار
دکتر فراشبندیاستادیار
دکتر صحرائیاناستادیار
دکتر جواد پوردانشیار
دکتر غنی زاده استادیار
دکتر علوی شوشتری  استادیار
دکتر مولااستادیار
دکتر فیروز آبادی دانشیار
دکتر مانیاستادیار
دکتر لعیا احمد زادهاستادیار
دکتر اکرام زاداستادیار
دکتر جزایری دانشیار
دکتر عماد دانشیار

دکتر نظری نیادانشیار
دکتر حبیب آگهیاستادیار
دکتر شنونده  استادیار
دکتر افلاکی استادیار
دکتر اصغر زارعاستادیار
  
دکتر پور آریندانشیار
دکتر پیشوا  استاد
دکتر فریبا همتیدانشیار
دکتر بهرامیاستادیار
دکتر رضاییاستادیار
دکترسید مستجاب رضوی نژاد استادیار

دکتر بهبه نام آور جهرمیدانشیار
دکتر عالم تاج صمصامیاستاد
دکتر صدیقه عموییاستادیار
دکتر زهره توانا استادیار
دکتر حمیرا وفاییاستادیار
دکتر نسرین اسدیاستادیار
دکتر افسون زارعیاستادیار
دکتر فاطمه السادات نجیب  استادیار
دکتر مریم کسرائیاناستادیار
دکتر طاهره پوردستاستادیار
دکتر اعظم فرجی استادیار
 
      

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-3-18 7:59        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ