خط مشی های حقوق گیرنده خدمت


1- اطمینان از اجرای استانداردهای حقوق گیرنده خدمت

2- اخذ رضایت آگاهانه

3- استفاده از پرسنل همگن

4- استفاده نکردن از همراه

5- اطلاع رسانی در خصوص خدمات بیمارستانی

6- اطلاع رسانی در خصوص روش های تشخیصی درمانی

7- انتقال به سایر مراکز

8- انتقال خبر بد 

9- اطلاع رسانی در خصوص اقدامات پژوهشی

10- شناسایی نیاز های عاطفی و اعتقادی بیمار در حال احتظار

11- پذیرش همراهان  بیماران

12-  حروف احتصاری

13-  حفاظت گیرنده خدمت

14-  شناسایی و حمایت از معلولان ذهنی و جسمی 

15- شناسایی و حمایت از کودک

16- رسیدگی به شکایات

17- اطمینان از رعایت موازین اخلاق در پژوهش

18-  سنجش رضایت ذینغعان

19-شناسایی و حمایت از بیماران مجهول الهویه

20-شناسایی و حمایت از بیماران بدون سرپرست

21-شناسایی و حمایت از بیماران روانی

22-شناسایی و حمایت از سالمندان

23-شناسایی و حمایت ازمادران باردار

23-نحوه دریافت هزینه

24-نحوه دسترسی پزشک معالج

25-آموزش به بيمار و خانواده

26- انجام مشاوره با پزشک دوم

27- حفظ حریم خصوصی

29-  تلفن همراه

30- حفاظت از اموال گیرنده خدمت

31-  محرمانگی نگهداشتن اطلاعات

32- شناسایی و پاسخگویی به نیاز های عبادی و اعتقادی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-3-18 7:59        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ